ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Adatkezelő megnevezése:PUNKTUM GALÉRIA ÉS MŰHELY ALAPÍTVÁNY
Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-01-00004113
Adatkezelő székhelye:BUDAKESZI, 2092 Fő utca 250.
Adatkezelő elektronikus címe:info@punktumgaleria.hu
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:
Mátyus Krisztina Kuratórátor
Nincs/Feladatkör betöltetlen

Felelős személy: a civil szervezet vezető tisztségviselője, létesítő okiratában és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a civil szervezet döntéshozó szervének határozata vagy szerződés alapján a civil szervezet képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult

A PUNKTUM GALÉRIA ÉS MŰHELY ALAPÍTVÁNY (továbbiakban Punktum Alapítvány) gondoskodik az adatok biztonságáról. A szervezet a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján teszünk eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek, tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:

 Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben a Punktum Alapítvány Adatfeldolgozói szerepet lát el, akkor a folyamatok megfelelnek az Adatkezelő elvárásainak is. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi .

Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Adatmegjeleölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat 

Közérdekű nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli 

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

A Punktum Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a Punktum Alapítvány jelen szabályzat, a rá vonatkozó utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. A Punktum Alapítvány az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. 

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval együttműködve az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene

A Punktum Alapitvány a birtokába került személyes adatokkal összefüggésben biztosítja azokat a technikai feltételeket és informatikai eljárásokat, amelyek révén az adatbiztonsági előírások és követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek. 

A személyes adatok kezelése során az adatbiztonsági és adatvédelmi követelményekre tekintettel, Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásainak, továbbá a kapcsolódó adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe veszi. 

Az érintett az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein kérheti  

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

– személyes adatainak helyesbítését

– törlését az adatfelvételénél jelzett módon (a kötelező adatkezelés kivételével)

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a)a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu

A Punktum Alapítvány kizárólag a jogszabályokban meghatározott és a hatáskörébe utalt adatkezelési, illetve adatfeldolgozási feladataival összefüggő adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények megtartásáért felelős. 

A Punktum Alapítvány mint adatkezelő.

Rendezvények résztvevőivel kapcsolatban.


Az adatkezelés célja: A rendezvényre jelentkezők nyilvántartása, későbbi hasonló rendezvényekre meghívó kiküldése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, rendezvény, amire jelentkezett, hozzájárulás kezdete, telefonszám (opcionális), szervezet és beosztás.

Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonása
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Levélben
/e-mailen. 

E-mailben történő kommunikáció

Adatkezelés célja: A Punktum Alapítványa a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve a közöség tagjaival. Ennek keretében Ön közvetlenül e-mail üzenetet küldhet a részünkre. Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Kezelt adatok köre:Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány úgy tekinti, hogy a partnerekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei:

 info@punktumgaleria.hu , matyus.kriszta@punktumgaleria.hu

lehetnek. Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. 

Kezelt személyes adatok:Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az Önnel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk.Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a kuratórium tagjai jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe. Ezértaz Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama: Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre a Punktum Galéria és Műhely Alapítvány és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás aPunktum Alapítvány és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően archiváljuk, 1 év után töröljük. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az Ön és a szervezet közötti kommunikáció feltétele.

Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonása
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Levélben
/e-mailen. 

Hírlevéllel kapcsolatban

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, változásokról.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.


A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Adott hírlevélben leírt módon, /Levélben/e-mailen/ 

Önkéntes segítői status esetén

A Punktum Alapítvány működése során együttműködik önkéntes segítőkkel, akikkel megállapodást köt az elvégzendő feladat ellátásara.

Az adatkezelés célja: e-mail küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, változásokról.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.


A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.


A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Adott önkéntes segítői megállapodásban leírt módon, /Levélben/e-mailen/

Számla kiállításával és megőrzésével kapcsolatban 

(szigorú számadású nyomtatványok)

Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát a Punktum Galéria és Műhely Alapítványt is a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja:Társaságunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen esetben a Punktum Alapítvány) köteles a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (tehát magát a számlát) legalább 8 évig őriznie kell. Ebből a célból kifolyólag kezeljük az általunk kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Punktum Alapítvány által és a Punktum alapítvány részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Kezelt személyes adatok: A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ban.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint. A hivatkozott jogszabályi kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdése.

Személyes adatok forrása: A kezelt személyes adatokat a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele során Ön bocsátja a rendelkezésünkre.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei: A Punktuaz Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelésére a szervezetet törvény kötelezi. Áru értékesítésére, vagy szolgáltatás igénybevételére kizárólag számla kiállítása mellett, a személyes adatok kezelésével kerülhet sor.

Adományozói status esetén

Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány továbbiakban Punktum Alapítvány) a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más egyéni vagy gazdasági szereplőkkel. Az egyéni vagy üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

1. *  adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás;

2. adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre;

3. befektetési tevékenység: a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység;

4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás;

5. civil delegált: a X. fejezetben meghatározott Tanács, illetve kollégium azon tagja, akit a civil jelöltállítási rendszerben a civil szervezetek választottak meg;

6. *  civil szervezet:

a) a civil társaság,

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,

c) – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az alapítvány;

7. elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele;

8. feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat államháztartáson kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó költségvetési támogatás;

8a. *  civil szervezetek normatív támogatása: a civil szervezetek által gyűjtött adományok után járó, a gyűjtött adomány mértékével arányos az 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás;

8b. *  civil szervezetek egyszerűsített támogatása: a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára az 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján egyszerűsített formában, jogosultsági alapon nyújtott támogatás a helyi közösség érdekében végzett tevékenységük támogatására;

13. hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;

d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

14. induló tőke: a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon;

16. közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében – más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenység.

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

21. *  közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat vagy a közfeladat egy részének a szerv nevében történő ellátására – a Ptk. 6:256. §-ában meghatározottak alapján – kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve;

25. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása;

26. pályázati felhívás: az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli;

27. tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

28. törzsvagyon: az induló tőke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal;

civil szervezetekre vonatkozó adatokat.

(4) *  A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására jutását követő legfeljebb három munkanapos késleltetéssel kell szolgáltatni.

(5) *  A Civil Információs Portálon a civil szervezetekre vonatkozóan a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok közül a közzétételt követően közhiteles a civil szervezetre vonatkozóan a (3) bekezdés d) pontja szerinti adatok közül a kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adat.

(6) *  A Civil Információs Portálon jelölni kell azt, hogy mely adat közhiteles.

Bottom of Form

Adatkezelés célja:Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint a Punktum Alapítvány között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása, és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szervezet jogos érdeke.

Társaságunk jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

Személyes adatok forrása: A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazás alapján az Ön munkáltatója bocsátotta a Punktum Alapítvány rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei: A szervezet az Ön személyes adatait kizárólag kurátor részére bocsátja rendelkezésre, aki az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Az adatkezeléshez külső adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe. Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása: A személyes adatok kezelése szükséges a szerződés teljesítéséhez. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Punktum Alapítvány és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően archiváljuk, 1 év után töröljük.

Az adatok védelme

A Punktum Alapítvány a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A kurátornak és a Punktum Galéria és Műhely Alapítvány művészeinek körében, az önkéntesek és egyéb, a szervezet érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:


– A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);


– Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 

–  Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 

Adatok továbbítására általában az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor. Az adattovábbítás ettől eltérő jogalapja az adott rendszer leírásánál feltüntetésre került. 

Az Adatkezelő rendszeres adatszolgáltatást a jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. 

A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén jogi szakértő közreműködését kell kérni. Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. 

A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. 

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni. Az írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély jelentőségű. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg. 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat naplózza annak érdekében, hogy megállapítható legyen az, hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az érintett az adattovábbítási naplóba betekinthet, kivéve, ha az adattovábbítás tényéről az érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást. 

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetősége: : http://www.naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Punktum Alapítvánnyal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint szervezetünk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Punktum Galéria és Műhely Alapítvány székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait nagyon óvatosan kezeljük, ne tároljuk a felesleges személyes adatokat, biztosítsuk az általunk tárolt adatok hozzájárulását, és adataink semmiféle megosztása harmadik személyekkel ne történjen meg. Ennek oka az, hogy véleményünk szerint az emberek adatait ugyanolyan tisztelettel kell kezelni, mint magukat az embereket. Ha szeretné tudni, hogy van-e tárolva személyes adataink, vagy bármilyen egyéb kérdés merülne fel az általunk használt képekkel, videoanyagokkal és adatokkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon, írjon nekünk: info@punktumgaleria.hu

Adatvédelem személyi feltételei 1

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az info tv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. 

Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról. 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. 

Adatvédelem személyi feltételei 2

A Punktum Alapítvány az adatkezelési tevékenységének vonatkozásában adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki közreműködik jelen tájékoztatót érintő adatkezelési ügyekben. 

Az érintettek a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó valamennyi adatkezelési kérdésben fordulhatnak az adatvédelmi tisztviselőhöz.
Az adatvédelmi tisztviselő:
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

b) ellenőrzi a GDPR, az info tv., és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítésében;
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 

f) elérhetősége: 

Az adatvédelmi tisztviselő vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. A belső adatvédelmi nyilvántartás valamennyi adatkezelés esetén tartalmazza:
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját, 

c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
h) (amennyiben nem a Tudásközpont az adatfeldolgozó) az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét. 

A belső adatvédelmi nyilvántartás célja annak megállapíthatósága, hogy az érintett mely adatkezelések alanya lehet, és ezen adatkezelésnek melyek a jellemző elemei. A belső adatvédelmi nyilvántartás azonosítja az adatkezeléseket, azonban nem helyettesíti az érintett részletes tájékoztatását. 

Az adatvédelmi tisztviselő a belső adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést valamennyi érintett részére biztosítja. 

PUNKTUM GALÉRIA 

ÉS MŰHELY ALAPÍTÁNY

Magatartási kódex

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány minden résztvevőjének, társalkotóinak, előadóinak, partnereinek és önkénteseinek be kell tartania a következő magatartási kódexben. A több mint 50 alkotóval együtt, akik a Punktum Alapítvány működtetését, megvalósulását végzik, ezt a kódexet az folyamatosan érvényesítjük.

Legyünk tisztességes emberek és kezeljük egymást tisztelettel és gondosan.

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány célja, hogy zaklatás nélküli élményeket nyújtson mindenki számára, tekintet nélkül nemekre, nemi identitásra és kifejezésre, életkorra, szexuális irányultságra, fogyatékosságra, fizikai megjelenésre, testméretet, fajtára, etnikai hovatartozásra, vallásra (vagy ennek hiányára), vagy a technológiai választásokra. A szexuális nyelv, a kép és az meztelenség nem megfelelő egyetlen eseményen sem, ideértve a beszélgetéseket, műhelyemunkát és egyéb online médiumokat.

Semmilyen formában nem toleráljuk a résztvevők zaklatását. Bárki, aki megsérti ezeket a szabályokat, a szervezők belátása szerint visszatérítés nélkül kizárhatják a részvételből.

A zaklatás magában foglalja a nemet, a nemi identitást és a kifejezést, az életkort, a szexuális irányultságot, a fogyatékosságot, a fizikai megjelenést, a test méretét, a fajtát, az etnikai hovatartozást, a vallást, a technológiai döntéseket, a nyilvános helyiségben zajló szexuális képeket, a szándékos megfélemlítést, követést, zaklatást, sértő verbális megjegyzéseket. Az engedély nélküli fényképezés vagy felvétel, a beszélgetések vagy más események tartós megszakítása, zavarása nem megfelelő fizikai kapcsolat és nem kívánt szexuális figyelem kizárást von maga után. Bárki, akit felkérnek a zaklató magatartás leállítására, várhatóan azonnal belátja és megszünteti azt.

Ha zaklatást tapasztalnak, észreveszik, hogy valakit zaklatnak, vagy bármilyen egyéb aggálya van, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Punktum Alapítvány kuratátorával.  A szervezet munkatársai szívesen segítenek a résztvevőknek kapcsolatba lépni a helyi rendészeti szervekkel, kísérettel látják el, vagy más módon segítik a zaklatásban szenvedőket, hogy biztonságban érezzék magukat. Arra számítunk, hogy mindenki kövesse ezeket a szabályokat a beleértve az összes társalkotó eseményt.

A Punktum Galéria és Műhely Alapítvány munkája során nyitottan áll a Budakeszi és környékének művészeti rendezvényeihez, és az azokon résztvevő személyekhez. Ugyanakkor mindenkor megköveteli személyzetének etikus viselkedését, ahogy ezt elvárja vandégeitől is. Még bezárt ajtó esetén is elvárja, hogy vendégeink tiszteletben tartsák a zárt ajtókat.